Manasaputra

Aus Yogawiki

Manasaputra (Sanskrit: mānasaputra m.) geistiger Sohn