Mahashatavari

Aus Yogawiki

Mahashatavari (Sanskrit: महाशतावरी mahāśatāvarī f.) die Heilpflanze Asparagus sarmentosa (Sahasravirya).


Siehe auch