Mahakarana

Aus Yogawiki

Mahakarana (Sanskrit: Mahākārana n.) die große Ursache.