Lomakarani

Aus Yogawiki

Lomakarani (Sanskrit: लोमकरणी loma-karaṇī f.) die Baumart Soymida febrifuga (Mamsarohini).

Bilder zu Lomakarani (Soymida febrifuga)

345px-Tree_sem.jpg 375px-Tree_se_unripe_fruits.jpg


Siehe auch