Jhanajhanarava

Aus Yogawiki

Jhanajhanarava (Sanskrit: झणझणारव jhaṇajhaṇā-rava m. Pl.) Geklingel.


Siehe auch