Ghantalika

Aus Yogawiki

Ghantalika (Sanskrit: घण्टालिका ghaṇṭālikā f.) Pampelmuse (Madhukarkatika).


Siehe auch