Ganeshastuti

Aus Yogawiki
Ganesha


Ganesha Sthuti

Ajam Nirvikalpam Nirākāramekam

Nirānandam-ānandam-advaita-pūrnam

Param Nirgunam Nirvishesham Nirīham

Para-brahma-rūpam Ganeshham Bhajema


Gunatitamānam Chidānanda-rūpam

Chidābhāsakam-sarvagam Jnānagamyam

Munidhyam-ākāsha-rūpam Paresham

Para-brahma-rūpam Ganesham Bhajema


Jagat-kāranam Kārana-jnāna-rūpam

Surādim Sukhādim Gunesham Ganesham

Jagad-vyāpinam Vishvavandyam Sureshham

Para-brahma-rūpam Ganesham Bhajema


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch

Seminare