Tapanatanaya

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

1. Tapanatanaya (Sanskrit: तपनतनय tapanatanay m.) wörtl.: "Sohn (Tanaya) der Sonne (Tapana)"; ein Beiname Karnas.


2. Tapanatanaya (Sanskrit: तपनतनया tapanatanayā f.) wörtl.: "Tochter (Tanaya) der Sonne (Tapana)"; ein Beiname des Flusses Yamuna; die Baumart Prosopis cineraria (Shami).


Siehe auch