Mandukaparni

Aus Yogawiki

Mandukaparni (Sanskrit: मण्डूकपर्णी maṇḍūkaparṇī f.) Indischer Wassernabel (Brahmi); Cleome icosandra syn. Polanisia icosandra (engl.: tickweed).


Mandukaparni im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.18) gilt Mandukaparni (Centella asiatica, Brahmi, Vayahstha) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Samjnasthapana, Prajasthapana und Vayahsthapana.


Siehe auch