Kshudrasaha

Aus Yogawiki

Kshudrasha (Sanskrit: क्षुद्रसहा kṣudrasahā f.) Kletterbohne (Mudgaparni); Koloquinte (Indravaruni).


Siehe auch