Krishnahva

Aus Yogawiki

Krishnahva (Sanskrit: कृष्णाह्वा kṛṣṇāhvā f.) Langer Pfeffer (Pippali).


Siehe auch