close
Yogawiki Yogawiki
Suche

Abhibha


Abhibha: (Sanskrit: abhibhā f.) die Verlockende